Sede electrónica
Cerrar
Política de privacidade

Política de privacidade

FINALIDADE
Concello de Sobrado., levará a cabo o tratamento de datos coa finalidade  de prestar os servizos do Concello tales como: servicios sociáis, rexistro xeral, mantemento e obras, cultura e deportes, turismo, urbanismo, xuventude e empleo así como incorporarlos ao sistema de tratamento do que é responsable.
 -Non existirán decisiónss automatizadas nin se elaborarán perfiles a partir do tratamento dos seus datos.
-Os datos proporcionados ao Concello de Sobrado, conservaranse durante o tempo que dure a prestación de servizos.
Ditos datos permanecerán no sistema de tratamento do responsable. Unha vez finalizada a prestación de servizos, os datos personales facilitados destruiranse no prazo de 30 días dende a data de finalización, salvo que por imperativo legal se teña a obrigación de conservarlos
LEXITIMACIÓN Interese público (art. 6.1 e) RGPD), consentimento expreso (art. 6.1 a) RGPD),  Lei 3/2012, de 2 de abril, do deporte de Galicia, Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.
DESTINATARIOS
O AFECTADO/A consinte expresamente a cesión dos seus datos cando sexa necesario para a correcta prestación de servizos, sempre que únicamente se cedan os datos imprescindibles para tal fin. Procederase a ceder datos do AFECTADO/A ás entidades públicas ou privadas necesarias, sempre e cando sexan adecuados e garden relación coa finalidade que se persigue. O consentimento de cesión a terceiros podrá ser revocado en calquera momento mediante comunicación ao Delegado en Protección de Datos, de acordo ao apartado seguinte, DEREITOS
E en concreto podrán ser cedidos a: Arias Avogados (Delegado en Protección de Datos), Blanco Pampín S.C. (Empresa de actividades con menores), Mª Cristina Sanmartín Redondo (Actividades con menores), Limpeza Sobrado Sociedade Cooperativa Galega (Servizo de limpeza), Yolanda Villamor García (Axuda no fogar) e Carlota Álvarez Sesar (Empresa podoloxía). En caso de necesitar ceder os seus datos a un novo tercerio, solicitarase de novo, consentimento expreso sobre tal cesión en concreto, e no caso de non concederse, non se procederá á cesión, salvo que sea por imperativo legal.
 
-Non se contemplan transferencias internacionáis dos datos.
 
DEREITOS O AFECTADO/A ten dereito a obter o acceso aos seus datos, á sua rectificación ou supresión, á limitación do seu tratamento, ou a opoñerse ao mesmo, así como á portabilidade dos seus datos, solicitándoo mediante comunicación ao CONCELLO DE SOBRADO, ben no seu domicilio en  Praza Portal nº1, 15813, Sobrado, A Coruña, ou a través da dirección de correo: correo@sobrado.es ou ben ao Delegado en Protección de Datos, Román Arias Fraiz, ben no domicilio profesional de Arias Avogados, Rúa da Concordia nº1, Entlos A e B, 32003, Ourense, ou á dirección de correo electrónico protecciondedatos@ariasavogados.com, adxuntando, en ambos casos, fotocopia de documento identificativo (D.N.I., C.I.F., N.I.E., ou Pasaporte).
PROCEDENCIA - Os datos proceden do propio afectado/a